Operasyonel Destek

Operasyonel müdahale, fiziksel bunker ikmal işlemlerinin etkin bir şekilde yönetilmesi için önemli bir rol oynar. Bu işlemler sırasında, ürün kalitesi, miktarı, zaman kaybı, taşma, dökülme ve sızıntıların önlenmesi büyük önem taşır. Taşma, dökülme ve sızıntılar, gemilerden kaynaklanan petrol kirliliğinin en yaygın nedenlerindendir ve bu tür olayların çoğu insan hatasından kaynaklanmaktadır. Bu nedenle, tüm yakıt ikmal operasyonları, MARPOL düzenlemelerine uygun olarak dikkatle planlanmalı ve sonuçlandırılmalıdır. Özellikle, Fuel Oil’in neden olduğu kirlilik zararlı ve temizliği zordur.

 

Görevli personel, topping-off sırasında görev yerinden ayrılmamalı ve başka hiçbir işle ilgilenmemelidir. Bu durum, özellikle bunker ve kargonun gemiye eş zamanlı yüklenmesi sırasında yakıt ve kargo personeli arasında çatışma yaşanmaması açısından son derece önemlidir. Dökülmeler sıklıkla personelin başka bir işle ilgilenmesinden meydana gelmektedir.

 

Şirketler, tüm yakıt ikmal operasyonlarının geminin Safety Management System usulleri doğrultusunda ve kontrollü bir şekilde yapılmasını talep etmelidirler. Operasyonla ilgili risklerin gözden geçirildiğinden ve en aza indirilmesiyle ilgili kontrollerin yapıldığından emin olmalıdırlar. Bir dökülme halinde, acil uygulamalar bilinmeli ve hemen müdahale edilmelidir.

 

Bunker ikmal operasyonu sırasında, önemli olan öğeler aşağıdaki gibi belirlenmelidir: 

 

 • Yüklenecek ürünün hacmi için yeterli alanın olup olmadığının belirlenmesi.
 • Tüm tanklar için maksimum yükleme hacminin saptanması.
 • Bunker sisteminin vana ayarlarının denetlenmesi.
 • Start of, Bulk and Topping off yükleme oranlarının belirlenmesi.
 • Double bottom tanklara yükleme yaparken özel önlemlerin alınması.
 • Bunker tankı havalandırma düzenlerinin denetlenmesi.
 • Internal tank taşma düzenlerinin belirlenmesi.
 • Ölçüm sisteminin çalışır durumda olması ve doğruluğunun kontrol edilmesi.
 • Taşmaya karşı alarm ayarlarının denetlenmesi.
 • İkmalin ne zaman yapılabileceği hakkında terminalle iletişim kurulması.
 • İkmale başlamadan önce ikmal uygulaması, kalite ve miktar hakkında bilgi edinilmesi.
 • İkmal esnasında, ikmal ürünlerinin kalitesinin ve miktarının kontrol edilmesi.
 • İkmal sonrası, ikmal ürünlerinin miktarının tekrar ölçülmesi ve doğruluğunun kontrol edilmesi.

Bu öğeler dikkate alınarak, bunker ikmal operasyonları, etkin bir şekilde yönetilerek, insan hatalarından kaynaklanan taşma, dökülme ve sızıntıların önüne geçilebilir. Bu sayede, petrol kirliliğinin önüne geçilerek, çevre ve deniz canlılarının korunması sağlanır. Bu nedenle, tüm şirketler, güvenli ve kontrollü bir şekilde yapılacak olan bunker ikmal operasyonlarına önem vermeli ve bu operasyonların etkin bir şekilde yönetilmesine özen göstermelidirler.

LOJİSTİK DESTEĞİ​

Gemi sahibi, kiracı veya işletmecinin ana amacı, en düşük maliyetle yakıt ve yağ temin etmek ve tüm maliyetleri optimize etmektir. İkmal yeri, işletme maliyetlerini doğrudan etkiler. Aynı yakıt ikmal noktasını kullanma alışkanlığı, diğer seçeneklerin gözden kaçırılmasına ve yanlış yakıt ikmal konumu seçimi nedeniyle ekonomik kayıplara neden olabilir. Ayrıca, zaman kaybı, maliyetleri etkileyen türev bir dezavantajdır. Yanlış seçilen ikmal yeri zaman ve para kayıplarına neden olur. İkmal yönetmelikleri, koşullar ve performans her yerde aynı değildir. İkmal konumları güncellenmelidir.

 

Ayrıca, ikmal edilecek ürün miktarı hakkında doğru bir karar da önemlidir. Eksik veya fazla ikmal edilen ürün önemli bir maliyettir. Eksik olmasından kaynaklanan tahliye limanına ulaşmakla ilgili bir sıkıntı o kadar gereksizdir, fazla ürün ikmal edilerek ödemesi sırasında yaşanacak mali sıkıntılar ve gemiye yüklenen yükün azalması ve bu nedenle daha az navlun geliri de son derece gereksiz bir durumdur. Gemi rotası üzerindeki tüm imkanlar değerlendirilerek, Bunkerist en uygun ikmal noktası hakkında rehberlik hizmeti verir. Alıcının menfaatleri, ikmal edilecek miktar ve kredilendirme konusunda hatırlatılır ve tartışılır. Tüm konular birlikte gözden geçirilir ve hedef belirlenir. Yük yerine yakıt taşımak veya kredi limitlerini ihtiyaç fazlası yakıtla doldurmak, alıcının risk yönetimi planlarına ve sonrasında alacağı kararlara katkı sağlamaz.

 

RİSK YÖNETİMİ​

Risk, bir projenin hedeflerine olumlu veya olumsuz etki yapabilecek, gerçekleştiği takdirde belirsiz olan bir olay veya durumdur. Her projede risk bulunur ve proje yöneticileri bunları sürekli olarak değerlendirip gidermek için planlar geliştirirler. Risk yönetimi, riskleri tanımlama, değerlendirme ve önceliklendirme gibi faaliyetleri kapsar. Bu faaliyetler arasında ayrıca, kaynakların ekonomik kullanımını minimize etme, talihsiz olayların olasılığını ve/veya etkisini kontrol etme, fırsatların gerçekleşme olasılığını maksimize etme de yer alır. 

 

Risk yönetim planı, muhtemel risklerin etkilerini tespit etme ve analiz edebilme özelliği taşır. Bu nedenle, risk yönetim planlarının etkinliğini korumalı ve potansiyel riskleri yansıtmalıdır. Bu yüzden, proje ekibi tarafından sıklıkla incelenmeli ve periyodik olarak gözden geçirilmelidir. Internasyonel yasalar, kurallar ve mesleki uygulamalar çerçevesinde, etik kurallara uygun olarak, Bunkerist, ilgili tarafın risk yönetimine katkıda bulunabileceğine inandığı her tür bilgi, tecrübe, rapor, analiz ve hukuki desteği hizmete sunmayı taahhüt eder.